Hållbarhet

Hållbarhet är en självklar del av verksamhetsutvecklingen i våra bolag

Hållbarhet är en grund för innovation och nya möjligheter samtidigt som ett aktivt hållbarhetsarbete borgar för en sund utveckling över tid.

Vår syn på hållbarhet är att det skall vara en integrerad del av verksamheten där ledare, medarbetare och ägare tillsammans tar ansvar för att vi driver en hållbar utveckling.

Huset invests hållbarhetsarbete drivs framförallt ute i våra bolag då hållbarhet är en självklar del av verksamhetsutvecklingen. Som en del av bolagens affärsplan tas också en hållbarhetsplan fram, med målsättningar och aktiviteter kopplat till de hållbarhetsfrågor som skall drivas under året. Genom ett aktivt styrelsearbete säkerställer vi att hållbarhet är högt på agendan. När hållbarhet integreras i företagens affärer och verksamhetsstyrning skapas förutsättningar att göra skillnad på riktigt.

För oss är det viktigt att den entreprenörsanda som genomsyrar Huset invest och dess bolag även återfinns i hållbarhetsarbetet. Därför bedrivs hållbarhetsarbetet framför allt i bolagen, men där Huset invest finns som ett stöd när det behövs. Vi driver ett hållbarhetsforum där samtliga bolag deltar och där aktuella ämnen diskuteras och erfarenheter utbyts. Utöver detta har Huset invest under året förstärkt kompetensen genom rekrytering av en hållbarhetsresurs.

Som ett led i att intensifiera vårt hållbarhetsarbete arbetar vi inom Huset invest med att skapa en övergripande hållbarhetsstrategi och tydligare koppla den mot FN:s globala mål. Detta arbete ersätter inte på något sätt arbetet som pågår i bolagen utan de fortsätter sitt hållbarhetsarbete men där vi koordinerar oss mot en gemensamt övergripande målbild, men anpassad efter de förutsättningar som gäller i respektive bolag.

För våra tillverkande bolag ligger frågor som rör minskade miljöutsläpp och höjt effektivitet högt på agendan. Och när det gäller våra tjänsteproducerande bolag så handlar det framför allt om smart kommunikation, hur behåller vi närheten till våra kunder samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. För att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nya som befintliga medarbetare drivs frågor som god hälsa och jämlikhet av såväl Huset invest som bolagen.

”Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i hur vi driver vår verksamhet, på Huset invest och i våra bolag.”