Att vara en del av Huset invest

Vi säkerställer att entreprenören har en hundraprocentig delaktighet i företagets utveckling

Entreprenörer som väljer att sälja sina företag till Huset invest skall känna sig trygga med att vi tillsammans kommer att utveckla bolaget på bästa sätt.

Onboarding

Då vi förvärvat ett bolag startas omgående ett onboardingprojekt. Detta projekt kan se olika ut beroende på vilken typ av förvärv som genomförts (plattforms- eller kompletteringsförvärv), men huvudfokus för projektet är att välkomna den nya verksamheten till Huset invest och säkerställa att de synergier och utvecklingsplaner som legat till grund för förvärvet startas upp. Detta görs i ett gemensamt projekt där såväl deltagare från bolaget som från Huset invest deltar.

Strategiutveckling

Huset invest verkar genom en decentraliserad modell. Varje företag äger sin agenda i form av strategi, affärsplan och resultat. Utvecklingen av företagen sker genom ett aktivt styrelsearbete och coaching av företagets ledning. Genom detta synsätt säkerställer vi att entreprenören har en hundraprocentig delaktighet i företagets utveckling. Att tillsammans arbeta fram en strategisk fyraårsplan är en av hörnstenarna i utvecklingen av bolagen inom Huset invest. Den strategiska fyraårsplanen skapar en gemensam målbild. I planen hanteras och besvaras frågor som långsiktiga målsättningar, såväl finansiella som verksamhetsmässiga strategiska satsningsområden och huvudinitiativ för att nå dessa. I vissa beslutade utvecklingsprojekt deltar Huset invest operativt med sin expertis för att tillsammans med företaget arbeta mot uppsatta målsättningar.

Entreprenörerna som driver verksamheterna är avgörande för företagens framgång och vi arbetar tillsammans i en decentraliserad modell där entreprenörerna ansvarar för och driver företagen och Huset invest verkar genom ett aktivt styrelsearbete där vi kan tillföra vår kompetens och erfarenhet inom bland annat följande områden; Generell affärsutveckling, Branschspecifik kunskap, Digital affärsutvecklingskompetens och Tillförande av kapital.

Styrelsens arbete, kompetens och engagemang skall bidra till att utveckla verksamheterna i enlighet med de målsättningar som satts upp i samband med förvärvet och/eller fyraårsplanen. En framtagen årsplan med olika temaärenden styr den övergripande agendan för mötena under året, samtidigt som det alltid finns utrymme för anpassningar efter ändrade förutsättningar, utmaningar eller möjligheter. Med Huset invest som huvud- eller delägare så möjliggör vi tillgång till kapital. Genom detta skapas förutsättningar att investera för framtiden och göra satsningar som annars kanske inte varit möjliga.

Huset invest är en långsiktig och engagerad ägare. I nuläget arbetar vi med tre teman som inarbetas i såväl fyraårsplaner som den årliga affärsplanen, dessa är innovation, digitalisering och hållbarhet. De är strategiskt viktiga teman för Huset invest, och områden som vi tror är avgörande för en stark framtida utveckling.

Innovation

I den föränderliga värld vi befinner oss i är det en framgångsfaktor att snabbt kunna anpassa och förnya sig efter avseende såväl strategier, affärsmodeller, erbjudanden med mera. Vi mäter årligen innovationsnivån i våra bolag och arbetar aktivt med att förbättra och utveckla denna förmåga.

Digitalisering

Vi arbetar aktivt med att göra befintliga affärsmodeller digitala. Detta leder ofta till minskade kostnader och ökade intäkter. I vissa av våra bolag har vi skapat helt nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering, exempelvis billaddning som tjänst, onlinebokning av städtjänster m.m.
Inom Huset invest har vi byggt upp ett bolag som är specialiserade på att stödja medelstora företag i sitt digitaliseringsarbete. Flertalet av företagen i Huset invest arbetar tillsammans med detta bolag för att ta nästa digitala utvecklingssteg.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i hur vi driver vår verksamhet, på Huset invest och i våra bolag. Från Huset invests sida driver vi hållbarhetsfrågorna via ett forum där representanter från alla bolag deltar. Vårt arbete med hållbarhet följer samma grundmodell som när vi arbetar med våra affärsplaner, varje bolag utvecklar sin hållbarhetsplan som rapporteras och följs upp i styrelsemöten under året.

Nätverk och kompetensutveckling

Som VD och entreprenör blir du också del av ett nätverk av ledare/entreprenörer där vi regelbundet genomför träffar för erfarenhetsutbyte. Varje möte har ett temaärende där vi arbetar med såväl interna som externa föreläsare i kombination med workshops för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan våra entreprenörer och verksamheter. Utöver vårt Ledarforum så genomför vi också olika kompetenshöjande workshops och föreläsningar, bland annat inom våra huvudfrågor hållbarhet och digitalisering, men även inom andra aktuella områden som är av intresse för verksamheterna och deras utveckling.
Huset invest delar också med sig av sin kompetens inom relevanta verktyg för att utveckla verksamheterna, det kan handla om effektiva lösningar för uppföljning eller andra lösningar för att stödja verksamheterna på deras resa.

Huset invest driver också ”Huset invest management program”, ett ledarutvecklingsprogram som tar sin utgångspunkt i Huset invests värderingar och utvecklar och utbildar våra ledare inom områden från arbetsrätt och nyckeltalsstyrning till strategiutveckling och innovationsmodeller.

En långsiktig syn på ägande och investeringar

Huset invest har en långsiktig syn på sitt ägande och återinvesterar huvuddelen av sina medel för fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten. Vi har inte för avsikt att göra kortsiktiga investeringar för att sedan sälja av dem utan vill växa med våra verksamheter över tid. Vår kassa är mycket god genom en stabil ägare vilket gör att vi kan agera långsiktigt istället för att kortsiktigt maximera resultatet. Det resultat som skapas i våra verksamheter används på två sätt. Resultatet återinvesteras det i befintliga verksamheter för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av dessa, såväl genom organisk utveckling som genom kompletteringsförvärv. Beslut om satsningar fattas i respektive verksamhet i det ordinarie styrelsearbetet.

Huset invest investerar också fortlöpande i nya intressanta verksamheter som kan komplettera den befintliga företagsgrupp som redan finns. Det kan handla om helt nya branschsatsningar, eller om företag som är närliggande i sin karaktär till verksamheter som redan är en del av Huset invest.

Camilla Erixon, Affärsutvecklare

Camilla Erixon, Affärsutvecklare

”Huset invest verkar genom ett aktivt styrelsearbete där vi kan tillföra vår kompetens och erfarenhet”

  • 1 Generell affärsutveckling
  • 2 Branschspecifik kunskap
  • 3 Digital affärsutvecklingskompetens
  • 4 Tillförande av kapital