Vd har ordet

Fortsatt tillväxt under fjärde kvartalet

Vi avslutar året i ett svagare konjunkturläge än när året inleddes. Trots detta uppvisar Huset invest en tillväxt under 2023 på 12,7 procent, vilket innebär en omsättningsökning till 1 561 MSEK (1 385).

Tillväxten kommer bland annat från enheter som Café Bar (13,4 procent), Dizparc (26,2 procent) och HT Ställverk (19,7 procent) som haft en mycket positiv utveckling under året. Tillväxten grundar sig såväl i ett förädlat och utökat erbjudande inom Café Bar som en fortsatt hög efterfrågan på ställverk hos HT Ställverk. Delar av tillväxten är också hänförlig till förvärv som gjorts under årets första halva.

Resultatmässigt är vi påverkade av den inbromsning som skett på marknaden. Vi ser att investeringar skjuts på framtiden, bostadsbyggandet har avtagit och fler företag har ökade finansiella kostnader vilket påverkar investeringsviljan.

Under årets fjärde kvartal ökar omsättningen med 9,6 procent jämfört med samma period föregående år, 422 MSEK (385). Enheter som bidrar till tillväxten i kvartalet är bland annat Café Bar (14,0 procent), Stormtrivsgruppen (10,2 procent) och Dizparc (13,5 procent). Inom Dizparc är tillväxten till delar baserad på förvärv som gjorts tidigare under året.

Resultatet under 2023 minskade med 22,6 procent till 89 MSEK (115), vilket innebär en marginal på 5,7 procent (8,4). Under fjärde kvartalet uppvisade Huset invest en marginal på 5,2 procent (9,4) vilket innebär att resultatet minskade till 22,1 MSEK (36,3).

Vi har under året sett en stor variation bland våra enheter, bland de bolag som haft den mest positiva utvecklingen kan nämnas Advisorgruppen och HT Ställverk. Vi kan dock konstatera att samtliga enheter känner av det allmänna marknadsläget och ökade finansiella kostnader, men vissa av dem är verksamma inom branscher som är mer påverkade av det rådande marknadsläget, t.ex. de som verkar mot byggsektorn, såsom Eldon Installation och Westal.

Café Bar har haft ett stabilt år med en marginal på 7,6 procent (10,3) i ett år av fortsatt god tillväxt. Anledningen till en något svagare marginal går att härleda till att vi valt att ta en nedskrivning i bolaget som en konsekvens av ett byte av IT-lösning.

Dizparc upplever utmaningar inom de mer nyetablerade och nyförvärvade verksamheterna, framförallt inom Experience-delen, och uppvisar en marginal på helåret på 5,2 procent (9,6). De enheter som funnits en längre tid inom Dizparc, och som arbetat upp affärsmodeller och längre kundrelationer har en fortsatt god utveckling.

HRM hade en tuff inledning på året med avslutade kunduppdrag, men har under året tagit flera nya affärer i kombination med att man breddat erbjudandet för att vara mer attraktivt gentemot kund. Bolaget har en marginal på helåret på 13,5 procent (18,1).

Westal är påverkat av ett svagare marknadsläge men visar trots det upp en marginal på om 16,6 procent (22,3). Under året har man investerat i en större säljorganisation och har därigenom stärkt sina marknadsandelar.

Huset invests strategi att utveckla enhetern för att växa och ta en marknadsledande position inom sitt segment gör att vi, trots ett något svagare marknadsläge, håller emot bra och fortsätter att uppvisa en stabil utveckling, dock med försämrade marginaler. Vår uppfattning är att vi kommer att fortsätta att växa och ta marknadsandelar.

Huvuddelen av våra innehav har idag förhållandevis små marknadsandelar och trots en tuffare marknad bör vi kunna uppvisa en fortsatt tillväxt i samtliga enheter. Men det kommer att krävas ett hårt och fokuserat arbete där vi ligger nära våra kunder för att kontinuerligt anpassa och utveckla oss efter kundernas och marknadens önskemål och krav.

Vi har under det senaste halvåret sett ett ökat antal förfrågningar av företag som vill sälja hela eller delar av sin verksamhet. Vår profil där vi agerar som en affärsutvecklande partner är attraktiv för många företag på den svenska marknaden, varför vi ser en fortsatt god utveckling och tillväxt framför oss. En tillväxt i form av tilläggsförvärv i kombination med fortsatt tillväxt av befintliga verksamheter gör att jag ser positivt på den framtida utvecklingen av Huset invest.

Niklas Ekblad, VD Huset Invest

”Trots stora utmaningar i omvärlden har vi förbättrat resultatet inom i princip alla enheter inom Huset invest”.